Veřejné vyhlášení grantového řízení

Na projekty v každém roce - 2 kola

1. kolo: uzávěrka do 31.3.
2. kolo: uzávěrka do 31.8.

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Projekty musí splňovat podmínky uvedené v "Pokynech pro předkladatele projektů".

Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Z programu nelze hradit výzkum, nebo souběh úkonů hrazených pojišťovnami na jednorázové akce, které nemají trvalejší vliv na zdraví obyvatel a projekty, které nejsou spojeny s účastí veřejnosti.

 NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

     Klatovská 606/3, 602 00 Brno, PO BOX 1, 601 00 Brno,
mobil: 603 420 526


Granty NADACE

Pokyny pro předkladatele projektů


I.  Cíl projektu
Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména
- využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví
- rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity 
- propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech 
- motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí.

II. Organizace, které mohou žádat o grant:
O grant mohou žádat organizace registrované v České republice, které se v rámci své činnosti zabývají výše uvedenou problematikou:
- občanská sdružení

- obecně prospěšné společnosti

- účelová zařízení církví

- ostatní rozpočtové nebo příspěvkové organizace, pokud jejich projekty slouží výše uvedeným cílům (ad I.)
Projekty nadace nemají výzkumný charakter a nemohou sloužit jako souběh úkonů hrazených pojišťovnami.
Organizace mohou granty použít pouze na vlastní přímou činnost, jejich přerozdělování ve prospěch dalších právnických subjektů není možné.
Od 1.1.2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce zejména v oblasti podpory studia sociálně slabších.

III. Uspokojování individuálních žadatelů:
Od 1.1.2006 mohou o grant žádat i jednotlivci.
Individuálním žadatelům -zákonným zástupcům dítěte můžeme poskytnout finanční pomoc prostřednictvím organizací (viz bod II.), které pro ně formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit.

IV. Předpoklad podpory projektu
- jsou konkrétní, cíleně zaměřená řešení, s možností objektivního zhodnocení jimi dosažených efektů, odborná garance realizačních výkonů specialisty v daných oborech a podíl dalších, na řešení zainteresovaných složek na financování projektu.

V. Úloha nadačního příspěvku (grantu)
- podnítit a podpořit systémovou iniciativu především neziskových složek společnosti k zahájení, prohloubení nebo rozvinutí činnosti zastřešované projekty tam, kde pro tyto účely dané složky v úvodu nebo přechodně nemají dostatek vlastních finančních prostředků

VI. Zveřejnění informací o grantovém řízení
Vyhlášení veřejného grantového řízení probíhá prostřednictvím tištěných medií, odbomých periodik neziskového sektoru a sítě internet.
Grantová pravidla a formuláře k žádosti jsou k dispozici

- v tištěné podobě na dožádání v sídle nadace

- na internetu

Projekty musí obsahovat:
- souhrnný list projektu
- popis cílů a jejich projektové řešení

- přehled efektů intervence, která je tímto projektem řešená

- popis způsobu vyhodnocování v budoucnu dosažené úrovně efektů intervence

- přehled specifických realizačních výkonů předmětu projektu, vyžadujících odborný dohled

- výše finanční spoluúčasti všech, na daný účel vyčleněných zdrojů realizátora (bez nadačního příspěvku), musí být u víceletých projektů a u projektů příspěvkových nebo rozpočtových organizací nejméně 50 % z celkových výdajů projektu

Součástí příloh projektu musí být:

- rozpočet celkových příjmů a výdajů na projekt včetně oblastí čerpání nadačního příspěvku
- čestné prohlášení o zdrojích financování projektu s uvedením výroků, že v ekonomické části projektu jsou zahrnuté všechny zdroje a prostředky, které organizace na účel řešený projektem obdržela a že její majetek je vyšší než splatné závazky 
- čestné prohlášení o charakteru realizačních výkonů předmětu projektu s uvedením výroku, že tyto výkony nemají charakter specifických realizačních výkonů vyžadujících odborný dohled nebo u těch výkonů, které tento charakter mají, uvést kým a jak budou dané výkony zajištěné (v přílohách doložit), 
- statut, stanovy nebo organizační řád organizace, udání osoby odpovědné za projekt 
- doklad o přidělení IČ a DIČ organizace, 
- základní dokumenty účetní závěrky organizace za dva poslední kalendářní roky (rozvaha aj.)
Forma zpracování projektu je dána návodným pokynem pro předkladatele projektů

Přihlášky včetně dvou vyhotovení projektu a příloh se zasílají na adresu NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, Klatovská 606/3, 602 00 Brno, PO BOX 1, 601 00 Brno

Do data konečného termínu oznámeného na inzertních stránkách nadace.

Datum podání přihlášky platí datum podacího razítka pošty.

VII. Pravidla výběrového řízení
Hodnocení projektů zabezpečuje a provádí SPRÁVNÍ RADA NADACE.
Právní nárok na poskytnutí nadačního příspěvku není.

VIII. Harmonogram výběrového řízení
Výběrové řízení je organizováno tak, aby bylo ukončeno do tří měsíců od konečného termínu pro podání projektů. Nadace si vyhrazuje právo tento termín prodloužit.

IX. Kontrola, průběžné hodnocení a finanční podpora projektu
Ověřování plnění projektu se uskutečňuje dle potřeb nadace kontrolními návštěvami pracovišť realizátor a projektu pověřeným zástupcem nadace. 0 výsledcích kontroly je pořizován zápis, který je součástí průběžného hodnocení projektu.
Odstoupení od smlouvy navrhuje Správní rada NADACE spolu s navrácením částky do té doby vyplaceného nadačního příspěvku, snížené o případný odpočet výdajů (nákladů) již účelně vynaložených na realizaci projektu

X. Závěrečná ustanovení
Projekty zaslané do soutěže se odesilatelům nevracejí a to ani v případech, že nepostoupily do výběrového řízení nebo v něm neuspěly.
 
  zde naleznete grantový formulář - přihlášku